@ กลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

โทรศัพท์ ๐ - ๒๒๘๑ - ๖๐๗๑  โทรสาร ๐ - ๒๒๘๐ - ๐๘๓๘